پروژه ها

آیفون تصویری
آلدو
آیفون تصویری

دربازکن تصویری
دربازکن تصویری
دربازکن تصویری

پنل تصویری
پنل تصویری

دربازکن تصویری
پنل تصویری
دربازکن تصویری

پنل تصویری
آلدو
قیمت پنل تصویری

قیمت پنل تصویری
قیمت آیفون تصویری
قیمت پنل تصویری

قیمت پنل تصویری
قیمت پنل تصویری
قیمت پنل تصویری

قیمت پنل تصویری
آیفون جدید
آیفون جدید

خرابی آیفون تصویری
خرابی آیفون تصویری

آیفون تصویری هوشمند
آیفون تصویری ایرانی
آیفون تصویری هوشمند

آیفون تصویری ایرانی
آیفون تصویری ایرانی
آیفون تصویری ایرانی

بهترین آیفون تصویری ایرانی
بهترین آیفون تصویری ایرانی
بهترین آیفون تصویری ایرانی

بهترین آیفون تصویری ایرانی
بهترین آیفون تصویری ایرانی

پنل آیفون تصویری الدو
آلدو
آلدو

آیفون تصویری الدو
aldo

موضوع : همایش دانشگاه شریف
مکان : دانشکده انرژی هسته‌ ای شریف
زمان : 1400/08/18

همایش دانشگاه شریف :

برگزاری موفقیت آمیز عقد قرارداد همکاری مشترک و تحقیق و توسعه علمی در راستای همفکری و همدلی بخش تولید با نخبگان علمی کشور جهت بهره برداری در صنعت الکترونیک با مرکز نوآوری و توسعه بین المللی دانشگاه صنعتی شریف